Request for information on the Majola clan

11318906-seoI have read the story of one of your members, Sindisiwe Majola…and we also from the same Clan but that’s the only details that I know about my family tree. I wanted to be able to be in contact with her and maybe I might find out who I really am.

Please if you can help me get in contact with her that will be great help. Thank you!

Cikizwa Jeanet Toli

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

19 Responses to Request for information on the Majola clan

 1. izzy mofokeng July 25, 2012 at 9:43 am #

  we require more onfo on the majola clan

 2. Ulwazi Web Editor July 25, 2012 at 12:58 pm #

  Hi Izzy

  Thanks for the message. This is a user-generated website so we rely on our community journalists to bring in information and stories.

  If anyone has information on the Majola clan, please email [email protected] with the details.

  Ngiyabonga …

 3. Selu Majola October 11, 2012 at 10:05 pm #

  I live in Umsinga and we have started Isihlahla SikaMajola Organasation to promote co operation among Majola clan. It is said that we originate from Nigeria when people were created. We moved down south to INkandla where we than scatered with others going as far as Eastern Cape before and during the Shaka battles. those became aMaXhosa while those all over KwaZulu and Natal became AmaZulu. We are related as Zulus and Xhosas but our ancestral names names (iziboingo namagama) may differ a little. Izithakazo zithi Majola, Dudula, Yeyesa, Wana uhamba uyasisitheka okwemvu yasolwandle, Wena waseMngeni, We owaqhumaphansi njengekhowandlovu, mnguni…
  Umabesho bathi uMajola, uNgqulunga, uMchunu babezalwa ubaba oyedwa uMnguni.
  Sisawuqoqa umlando kuSihlahla sikaMajola sizowubhala kubooklet.
  thanx

 4. fezeka majola October 22, 2012 at 6:39 pm #

  i need more information about our clan. Has d book been published? Where can i get it? Plz help.u can send me more info on d above email

 5. Majola sphesihle November 20, 2012 at 5:53 pm #

  I’m a majola i knw a few clan of my surname they say thus…majola mchunu ndabezitha waphakade owadla iduna wasutha wadla insikazi walamba .they say we are divided into 2.the amachunu and amampondo which clan by ngqulunga excluding mchunu while the other type is called amachunu because they clan by mchunu.

 6. MNDAWENI November 29, 2012 at 6:08 pm #

  Mina ngingu Teboho Mndaweni ngisenhlanganweni yakwa Mndaweni/Motaung Family ngingajabula uma ngingathola umlando walesisibongo sakwaMndaweni kanye nemvelaphi yabo ngizwile kuchazwa kancane nami ngisaqoqa omunye sengize ngaya nase Lesotho ngabuya nawo omunye ngisacela usizo kini please

 7. Bongani Mkhobo March 14, 2013 at 9:23 am #

  Please I need help ngefemeli yakwa Mkhobo

 8. Hlengiwe Mtwesi Majola June 25, 2013 at 5:10 pm #

  Thina singoMajola base Eastern Cape,ivan yethu nguMtwesi,singoMajola,Jolinkomo,Mphankonkomo,Gengeba,Hlambangobubende,into zikangcwina,oNgwanya,Tholelomthwazi,amaMpodomse,,,nami ngifisa ukwazi kabanzi ngemvelaphi yakwaMajola.

 9. nosiviwe July 18, 2013 at 3:53 pm #

  mina ngingu thembeka intombi yaka Mthethwa, Nyambose oZamdinga. Nditshatele kwa Majola oo Qengeba oo Mphankomo. Ifani yethu ngu Dali. Imvelaphi yethu iku Qumbu
  Ndingavuya ukwazi kabanzi ngemvelaphi yabantu basemzini wam.

 10. Anele Machanyana September 9, 2013 at 1:41 am #

  please find history about AmaMpondomise on: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/SouAfrVc/SouAfrVc-idx?byte=237547&rgn=DIV1&type=HTML

 11. Anele Machanyana September 9, 2013 at 1:46 am #

  @ Nosiviwe sonke singamaMpondomise ikomkhulu lethu likuTsolo, mna ndingowase Mount Flecther Nosiviwe e Hlankomo entatyaneni uQumbu naye amaMpondomise akhona. Maninzi ke ndibala, Ojola, Omqadi, oDosini, OMhaga, ooNgxabane, kungaphela imini xa ndinokuzithutha nganye nganye kuba bazithutha ngokungafaniyo, kuba imizi yabo iyashiyana. kodwa ngokweMveli umzi omkhulu nguDosini eMaMpondomiseni.

 12. sphiwe September 14, 2013 at 12:03 pm #

  Kanti umajola owu “ntinza, zacela, bango, sankole” ? Uyin yena?

 13. Manqoba October 26, 2013 at 10:48 pm #

  Majola SingaMampondomse ngohlanga, ooJola, ooJoliNkomo, ooMphaNkomo, ooQengeba, OoNgwanya, nomakhala, njuza, sthukuthezi, sithandwa mhla kukubi, hoshode, hakaha, mfaz’ obele ‘nye omabele made, oncancisa naphesheya komlambo (The royalties of the Mondomise)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Xhosa_clan_names

 14. Nandi Makhasi November 16, 2013 at 8:20 am #

  I van yam nguMakhasi, I need help. Ndiya nje okokuba im of Mpondomise clan, uMajola, Mangwanya. Can u please shed some light on who i am.

 15. Nandi Makhasi November 16, 2013 at 8:24 am #

  I van yam nguMakhasi, I need help. Ndiyazi nje okokuba im of Mpondomise clan, uMajola, Mangwanya. Can u please shed some light on who i am.

 16. Nandi Makhasi November 16, 2013 at 8:26 am #

  iVan yam nguMakhasi, I need help. Ndiyazi nje okokuba im of Mpondomise clan, uMajola, Mangwanya. Can u please shed some light on who i am.

 17. mbuso casa November 28, 2013 at 12:23 pm #

  Amampondomise ame ngoluhlobo, kuqalwe kazalwa u Sibiside kuba wonke lomnombo usukela kuye. U Sibiside uzale uNjanya wazala u Mpondomise wazala u Ntose azale u Ncwini wazala uDosini wazala Ama Qadi, Ngcinase, Mdlana,Mbaba, Gonqa,Wunguse, Deku,Qusana

 18. Anele Machanyana January 19, 2014 at 4:00 am #

  Andizukulandela ukusukela kuSibiside kakhulu kodwa ke ihamba oluhlobo imbali: Usibiside wayenonyana abathathu, uNjanya, uMkhize kunye Nodlamini. ngenxa yemfazwe zakudala ekukhuleni kwabo baye bohlukana uMkhize wayokutshona kwazulu uDlamini wayokuzimela (walibhaca) hayi lo wamaHlubi uDlamini. UNjanya ke yena naye wasuka eMbo wanamawele amabini uMpondomise no Mpondo. elidala ngu Mpondomise elincinci ngu Mpondo imfusi yabo ingu Xesibe. Baxatyaniswa yinto yakuba elincinci libilale ingonyama kwathwa ifele layo makalinike elidala iwele. zange avume uMpondo, yaqala ke apho iyantlukwano. uXesibe evumelana noMpondo wa uMpondomise ezakulinikwa elifel njengokuba wayephethe futhi inguye omdala. bohlukana ke kwakho AmaMpondo namaMpondomise nama Xesibe ayeayokuzimela. ze anesizwe sawo namaMpondo ngokunjalo. EmaMpondomiseni: Imbali ngamaMpondomise ukusukela kuNgcwini uNgcwini,
  eyona nkosi indala yamaMpondomise yazeka ishweshwe
  umThwakazi (umfaz’ obele-linye) ozele uCirha,
  ekubeni uDosini engunyana omkhulu walenkosi ozalwa
  ngumQwathikazi. Kwanje-ngesikaCirha emaXhoseni,
  lo Cirha wasemaMpondomiseni akadibenanga nowamaXhosa nje
  ngoMpinga no Skhoma., UCirha wayengunyana womthwakazi umfazi obele linye,
  Waphumelela ekubeni ibe nguye eyona kumkani emaMpondomiseni
  ngenxa yezimbo zobugqi zika uDosini.
  Iintloko zombuso wasemaMpondomoseni:
  IiKumkani oko kutsho ngu Mpondomise, noNtose, noNgcwini.
  Lo Ngcwini uzele uDosisni, noNqabashe,
  noNgqukatha kwindlu enkulu.
  Ekunene yanguCirha noMlhe, noMajola, noNgwanya, noPhahlo, noQengebe, noHlontsi.
  KuHlontsi apha kwindlu enkulu kuphume uMgcambi, noMyeki,
  noMatiwane, noMhlontlo, noMachanyana.
  Ekunene yanguMngabisi, noVelelo noDiko, noMditshwa noMtshazi.
  Nazi iziduko zawo amaMpondomise ezinye ziye zifane nezakwaXhosa kodwa ibe ingezamaMpondomise.

  OoNgxabane
  OoNgcitshana
  OoJola
  OoNxotha
  AmaQadi
  OoGcanga
  OoDosini
  AmaNgwevu
  AmaMpinga
  OoQhinebe
  AmaMpehle
  OoMhaga
  OoDebeza
  OoMabhengu
  OoMnjuza
  OoBhukwana
  OoZongozi
  OoNdobe
  OoFola
  OoNxasana
  OoNqana
  OoKrancolo

  Zonke ezi zizizwe zamaMpondomise.
  email: [email protected] also on fb ndikhona.

Leave a Reply